Scientific journal
Bulletin of Higher Educational Institutions
North Caucasus region

TECHNICAL SCIENCES


UNIV. NEWS. NORTH-CAUCAS. REG. TECHNICAL SCIENCES SERIES. 2016; 3: 18-23

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2016-3-18-23

 

THE MATHEMATICAL MODEL AND THE SOFTWARE IMPLEMENTATION OF TOOLS FOR A AUTOMATED FORMATION OF EDUCATION AND METHODICAL DOCUMENTATION

S.N. Shirobokova, E.A. Shcherbakova, A.A. Katsupeev, V.A. Evsin

Shirobokova  Sveltana Nikolaevna – Candidate of Technical Sciences, assistant professor, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia. E-mail: Shirobokova_SN@mail.ru

Shcherbakova Elena Alexandrovna – Candidate of Technical Sciences, assistant professor, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia. E-mail: luxii@inbox.ru

Katsupeev Andrey Alexandrovich – post-graduate student, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia
E-mail: andreykatsupeev@gmail.com

Evsin Vladimir Alexandrovich – student, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia
E-mail: Ewsin.wladimir95@gmail.com

 

 

Abstract

The article presents a mathematical model of the curriculum in the form of basic components and relationships between them, represents classes used within the software product, describes the the basic stages of automated formation on the basis of file of curriculum in XML format that contains disciplines working programs in approved pattern. Created tool allows to work with the curriculum of different undergraduate and graduate programs, eliminate errors and mismatch data from the curriculum, optimize and speed up the process of formation of educational-methodical documentation.

 

Keywords: mathematical model of curriculum; working curriculum; working program of discipline; parsing of XML file; automated formation of educational-methodical documentation

 

Full text: [in elibrary.ru]

 

References

1. Polozhenie «Poryadok razrabotki i utverzhdeniya obrazovatel'nykh programm vysshego obrazovaniya (bakalavriat, spetsialitet, magistratura) v YuRGPU(NPI)» [Situation "Order of Development and the Statement of Educational Programs of the Higher Education (Bachelor Degree, Specialist Programme, Magistracy) in YuRGPU(NPI)"].

2. Shirobokova S.N. [The analysis, modeling and business process optimization when designing automated information processing systems and managements]. Teoriya, metody proektirovaniya, programmno-tekhnicheskaya platforma korporativnykh informatsionnykh sistem: materialy V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Theory, designing methods, a program and technical platform of corporate information systems: materials V International scientific and practical conference]. Novocherkassk YuRGTU Publ., 2007, pp. 204-213. [In Russ.]

3. Shirobokova S.N. Ispol'zovanie instrumental'nykh sredstv podderzhki reinzhiniringa biznes-protsessov [Use of tools of support of reengineering of business processes]. Novocherkassk, YuRGPU (NPI) Publ., 2014, 194 p.

4. Shirobokova S.N., Khashieva L.N. Razrabotka informatsionnykh modelei ekonomicheskikh sistem s ispol'zovaniem unifitsirovannogo yazyka modelirovaniya UML [Development of information models of economic systems with use of the unified language of modeling of UML]. Rostov-on-Don, RINKh Publ., 2002, 144 p.

5. Vorob'ev S.P., Chernomorova T.S., Shirobokova S.N. Informatsionnye sistemy i tekhnologii: vypusknaya kvalifikatsionnaya rabota [Information systems and technologies: final qualification work]. Novocherkassk, YuRGPU Publ., 2014, 258 p.